Home

 • Dykwurksumheden; foar in protte minsken in stike yn ‘e foet. Want it betsjut meastentiids stadiger ride of in omleidingsrûte folgje. Net elkenien hâldt him oan dizze oanpaste ferkearsregels en dat kin soargje foar ûnfeilige sitewaasjes.

  mear lêze
 • De gemeente Leeuwarden beslút yn koarten oer de begrutting foar 2018. Dêr is ek in part fan de budzjetten fan Littenseradiel en Leeuwarderadeel yn opnaam.

  mear lêze
 • Ek dit jier wer in tradisjonele Fryske trochstreekpuzel fan de gemeente yn Op ‘e Skille (18 oktober). De puzel is ek ûnder dit berjocht te finen as pdf-bestân.

  mear lêze
 • It folgjende rûntepetear is op moandei 30 oktober 2017 om 19.30 oere yn de riedsseal fan it gemeentehûs yn Wommels. Jo binne fan herte wolkom.

  mear lêze
 • Fan 1 jannewaris 2018 ôf bestiet de gemeente Littenseradiel net mear. Dat wolle we fansels net samar foarby gean litte. We nimme ôfskie troch it tiidrek Littenseradiel feestlik ôf te sluten.

  mear lêze
 • Hûseigners yn hiel Nederlân fertelle jo graach oer harren ûnderfinings met it ferduorsumjen fan harren hûs. Ek yn ús gemeente stelle hûseigners op sneon 4 en 11 novimber harren doarren foar jo iepen. Skriuw jo yn foar in besite fia www.duurzamehuizenroute.nl/littenseradiel.

  mear lêze
 • Mantelsoargers hawwe faak in grut, leafdefol plichtbesef en ferantwurdlikheidsgefoel en dogge harren wurk meastal yn stilte. Se siferje harren sels wei, alle oandacht rjochtet him op ’e noed foar in oar.

  mear lêze
 • Freed 13 oktober binne yn in iepenbiere gearkomste fan it sintraal stimburo de kandidatelisten fan de gemeenteriedsferkiezingen fan Waadhoeke fêststeld. Yn de taheakke steane de nammen fan de partijen en kandidaten fermeld, sa as dizze op 13 oktober 2017 jildich ferklearre binne.

  mear lêze
 • It is risptiid. Dêrom is der de kommende wiken mear lânbouferkear op de dyk. Ek is der mear kâns op modder op de dyk. Dat kin by rein glêdens op de dyk feroarsaakje. Alle reden om foarsichtich te wêzen. It Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân freget oan lânbouferkear en oare dykgebrûkers om inoar te tinken.

  mear lêze
 • De Stichting Iepenwacht Fryslân (SIF) wurket der sûnt 2005 oan om ypsykte ûnder kontrôle te krijen en de iperen as soarte behâlde te litten foar Fryslân. Dit docht de SIF ûnder oaren troch it planten fan iperen by partikulieren.

  mear lêze