Doarpsbelangen

 • Adressen siktariaten doarpsbelangen

  (15-05-2017)

  Hjirûnder fine jo as pdf-bestân in oersjoch mei de adressen en tillefoannûmers fan alle doarpsbelangen yn Littenseradiel. Dizze adressen binne ek werom te finen yn ús digitale gemeentegids.

  mear lêze
 • Doarpsbelangen

  (11-01-2017)

  Yn ús gemeente behertigje 23 doarpsbelangen (frijwillich) de algemiene belangen fan de doarpen. It hâlden fan in algemiene ledengearkomste, it organisearjen fan aktiviteiten of it útbringen fan de doarpskrante ensafuorthinne, hearre meastentiids ta it takepakket.

  mear lêze