Gemeentenijs

It nijsblêd Op'e Skille wurdt ien kear yn de twa wiken hûs-oan-hûs besoarge yn ús gemeente. De gemeente publisearret hjiryn de offisjele bekendmakkingen en aktuele ynformaasje.

Utjouwerij

Utjouwerij Bokma, 't Noard 2, 8731 BB Wommels, tillefoan (0515) 332880, faks (0515) 331872, e-mail: hinne@planet.nl, webside: www.skille.nl.

Besoarging

Foar klachten oer de besoarging kinne jo terjochte by de hear G. Hulzinga, tillefoan: (0515) 332172.

Earder ferskynd

Jo fine de gemeentlike publikaasjes út de Op'e Skilles fan 2016 en 2015 yn pdf-formaat fia ûndersteande linken.

Nederlânske tekst

Nederlânske tekst 'Gemeentenijs'.