Kolofon

Dizze webside is it offisjele orgaan fan de gemeente Littenseradiel op ynternet. De einferantwurdlikens foar publikaasje fan dizze website leit by it kolleezje fan Boargemaster en Wethâlders fan de gemeente Littenseradiel. Oan de op dizze webside oanwêzige ynformaasje kinne gjin rjochten ûntliend wurde.

Redaksje

De redaksje fan dizze side is de ferantwurdlikens fan de ferskate ôfdielingen binnen de gemeente. De einredaksje leit by de kommunikaasjemeiwurkers.

Grafyske foarmjouwing

Yn opdracht fan de gemeente Littenseradiel hat Buro Vet! it ûntwerp fan de website makke. SIM Groep is ferantwurdlik foar de technyk.

Fotografy

De gemeente Littenseradiel behâldt alle rjochten op de foto’s, of it moat oars fermeld wêze.

Digitale gemeentegids

De digitale gemeentegids is ûntwikkele troch de ôfdieling kommunikaasje.

Fragen, opmerkings of suggestjes

Hawwe jo fragen, opmerkings en/of suggestjes oer ús website? Wurket der eat net goed? Wy stelle jo reaksje op priis. Brûk dêrfoar ús reaksjeformulier.

Nederlânske tekst

Nederlânske tekst 'Kolofon'.