Kolumns bestjoerders

Om de polityk tichteby de ynwenners fan de gemeente Littenseradiel te bringen, fine jo op de gemeentesiden yn hûs-oan-hûsblêd Op 'e Skille alle twa wiken in kolumn fan ús bestjoerders. Yn dizze kolumns komme kolleezjeleden en riedsleden oan it wurd. De kolumns binne hjirûnder ek nei te lêzen.

Earder ferskynde kolumns

Op dizze side fine jo de kolumns fan 2017. De kolumns fan 2016 fine jo fia de link "archief" ûnderoan dizze side. Aldere kolumns kinne jo fine yn ús webargyf.

Nederlânske tekst

Nederlânske tekst 'Kolumns bestjoerders'.

Argyf