Kontakt en iepeningstiden

Kontaktgegevens

Besiteadres: Keatsebaen 1, 8731 BN Wommels. Postadres: Postbus 1, 8730 AA Wommels. Tillefoan: 140515 of (0515) 334444, faks: (0515) 332385, e-mail: info@littenseradiel.nl.

Iepeningstiden alle ôfdielings

Moarns fan 09.00-12.00 oere en op woansdei ek fan 14.00-16.00 oere. Wolle jo bûten dizze iepeningstiden in kear lânskomme, dan kin jo fansels altyd in ôfspraak meitsje. Boargersaken is ek iepen op tiisdeitejûn fan 18.30-19.30 oere.

Tillefoanyske berikberens

Moandei oant en mei tongersdei fan 08.00-12.30 en fan 13.00-16.00 oere, freeds fan 08.00-12.00 oere. LET OP: de ôfdieling Bouwen is allinne moarns tillefoanysk berikber.

Nederlânske tekst

Nederlânske tekst fan 'Kontakt en iepeningstiden'.