Ofskie ynwenners

Fan 1 jannewaris 2018 ôf bestiet de gemeente Littenseradiel net mear. Dat wolle we fansels net samar foarby gean litte. We nimme ôfskie mei in muzikale filmfertelling en mei in boek.