Organisaasje

 • Organisaasjestruktuer

  De organisaasje wurdt lieden troch in twakoppige direksje en bestiet út seis ôfdielings, nammentlik de Stêf, Stipe, Wolwêzen en Boargersaken, Fergunnings en Hanthavenjen, Behear en de ôfdieling Romtlike Untjouwing.

  mear lêze
 • Wurkje by de gemeente Littenseradiel

  Wurkje by de gemeente Littenseradiel betsjut datst in protte mooglikheden hast dysels te ûntwikkeljen. Do hast gâns ferantwurdlikheden en sitst tichtby de minsken dy’t de besluten nimme. De kompetinsjes dy’t wy wichtich fine binne: each foar de klant, kommunisearje, omjouwingsbewust en rjochtsje op resultaat.

  mear lêze
 • Gemeentlik argyf

  It argyf fan de gemeente Littenseradiel bestiet út it argyf fan de eardere gemeenten Hinnaarderediel en Baarderadiel én it argyf fan de hjoeddeiske gemeente Littenseradiel.

  mear lêze