Politike partijen

Hjirûnder fine jo de kontaktgegevens fan de politike partijen yn ús gemeente.

Christen Democratisch Appel (CDA)

Siktariaat: de hear S. Dijkstra, Gibbeflecht 5, 9022 AG Mantgum, e-mail: sdykstra@planet.nl, webside: www.cda-littenseradiel.nl of www.cda.nl.

Christen Unie Littenseradiel

Siktariaat/listoanfierder: de hear G. Veenstra, Terpwei 2, 8842 LS Wjelsryp, e-mail: gerkeveenstracu@live.nl, webside: www.littenseradiel.christenunie.nl.

Democraten 66 (D66)

Ynljochtings: de hear J. Oosterwijk, De Golle 7, 9022 CD Mantgum, tillefoan (058) 8506554, e-mail: communicatie@d66leeuwarden.nl, webside: www.d66.nl.

Fryske Nasjonale Partij (FNP)

Siktariaat: de hear P. de Boer, Singel 3, 8635 MK, Boazum, tillefoan (0515) 521344, e-mail: info@nijwybranda.nl, webside: www.fnp-littenseradiel.nl / www.fnp.nl.

Partij van de Arbeid (PvdA)

Siktariaat: de hear S. Fopma, Van Aylvaleane 13, 9027 BL Hilaard, tillefoan: (058) 2519557, mobiel 06-22228256, e-mail: littenseradiel@pvda.nl, webside: www.pvda.nl.

Sam Littenseradiel

Siktariaat: M. de Boer, Hearedyk 52A, 8735 HS Itens, mobyl 06-41505731, e-mail: info@samlittenseradiel.nl, webside: www.samlittenseradiel.nl

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

Siktariaat: de hear W. Ligthart, Binnenbaan 2,  8731 DV Wommels, tillefoan (0515) 333075, e-mail: info@bouw-tekenburo.nl, webside: www.littenseradiel.vvd.nl / www.vvd.nl.

Nederlânske tekst

Nederlânske tekst 'Politike partijen'.