Privacystatement

De gemeente Littenseradiel hecht in protte wearde oan de beskerming fan jo privacy by it ferwurkjen fan persoansgegevens, yn ferbân mei it gebrûk fan ús webside. De namme-, adres- en telefoangegevens dy’t jo opjouwe wurde foar de beäntwurding fan in e-mail, allinnich foar it doel troch de gemeente Littenseradiel brûkt. Ynformaasje oer de besites oan ús gemeentlike webside wurdt net brûkt foar identifikaasje fan yndividuele persoanen.

Nederlânske tekst

Nederlânske tekst 'Privacystatement'.