Proklemer

Proklemer

Dit is de offisjele webside fan de gemeente Littenseradiel mei ynformaasje oer produkten en tsjinsten, beslútfoarmingsprosedueres, wurksumheden ensafuorthinne. Meastentiids is dizze ynformaasje in publyksfreonlike en ferienfâldige werjefte fan tige grutte amtlike dokuminten. De folsleine dokuminten lizze op besjen of kinne, as jo dat wolle, opfrege wurde. De gemeente Littenseradiel is ferantwurdlik foar de ynhâld fan dizze webside. Der wurdt uterste soarch bestege oan de ynformaasje op dizze webside. Hjirby stiet foarop dat de ynformaasje aktueel, korrekt en foar de gebrûker relevant wêze moat. Tagonklikheid en gebrûksfreonlikens bliuwe hjirby fan belang.

Opmerkings?

Hawwe jo suggestjes foar ferbetterings, opmerkings of komme jo flaters of te âlde ynformaasje tsjin, dan stelle wy jo reaksje op priis. jo kinne sels kieze op hokker wize jo dit oan ús witte litte wolle. Op ús kontaktside fine jo alle gegevens dy't jo nedich hawwe.

Dokumint dellaad-ynformaasje

Bestannen mei de ekstinsje .pdf kinne lêzen wurde mei bygelyks Adobe Reader.

Nederlânske tekst

Nederlânske tekst 'Proklemer'.