Promoasjefilm Littenseradiel

Binne jo nijsgjirrich nei hoe’t de gemeente Littenseradiel derút sjocht? Dêrfoar is dizze promoasjefilm makke. It lânskip, de doarpen, de bedriuwichheid en de ynwenners fan ús doarpen komme allegearre oan de oarder. Dizze film wurdt troch de gemeente fertoand by gelegenheden lykas besites oan it gemeentehûs fan groepen, jûnen foar nije ynwenners of de Bedriuwekontaktdagen.

Nederlânske tekst

Nederlânske tekst 'Promoasjefilm Littenseradiel'.